Příměšťák Brno

PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA

Pořadatel:

STAREZ-SPORT, a.s., Křídlovická 34, 603 00 Brno

Místo konání:

Koupaliště Riviéra, Bauerova 322/7, Brno

Zákonný zástupce – povinnosti, práva, zodpovědnost

Zákonným zástupce se rozumí osoba pověřená zastupování dítěte dle 858 zákona

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Pouze ten, může za zájemce/účastníka jednat ve věcech týkajících se přihlášení, odhlášení na PT, předání a převzetí. Chce-li zákonný zástupce přenést práva a povinnosti týkající se příměstského tábora (dále jen PT) na jinou osobu (dále jen osoba zastupující zákonného zástupce) musí projev této vůle provést písemně. Dokument musí obsahovat jasnou identifikaci osoby včetně kontaktních údajů a jasně vymezit rozsah jeho zodpovědnosti (pouze převzetí/ převzetí v určitý den apod.), místo a datum sepsání dokumentu a vlastnoruční podpis zákonného zástupce i osoby zastupující zákonného zástupce.

Zákonný zástupce je povinen

 1. Řádně podat Přihlašovací formulář dle podmínek konkrétního PT
 2. Každý  den  zajistit  předání  a  převzetí  účastníka  PT  osobně  nebo  osobou zastupující zákonného Zástupce
 3. Neprodleně informovat organizátora o všech změnách (zejména zdravotního stavu) týkajících se účastníka PT (viz. Přihlášky, Platby a Storna)

Zákonný zástupce má práva

 1. Na zrušení přihlášky v případě, že organizátor nesplnil avizované podmínky (např. zrušení nebo změna termínu)
 2. Požadovat vrácení finanční úhrady za PT v případě splnění podmínek uvedených v kapitole Přihlášky, Platby a Storna

Zodpovědnost organizátora (pořadatele) za účastníka příměstského tábora

Organizátor je povinen

 1. Informovat zákonného zástupce účastníka nejméně 5 dnů před zahájením PT o organizaci, rámcovém programu, vybavení účastníka/ů a kontaktech na personál zajišťující průběh a bezpečnost PT. Tyto informace jsou zasílány zákonným zástupcům e-mailem, telefonicky nebo jsou vystaveny na webových stránkách www.primestakbrno.cz
 2. Zajistit dostačující personál, prostory, program a stravování. Vedoucí nebo instruktor přebírá účastníka PT od zákonného zástupce nebo osoby zastupující zákonného zástupce od 7:30 – 8:00h. na předem určeném místě (zpravidla u brány koupaliště Riviéra), a předává účastníka PT zákonnému zástupci nebo osobně  zastupující  zákonného zástupce  od 15:30 – 16:00h. na předem určeném místě (zpravidla u brány koupaliště Riviéra).
 3. Dbát na bezpečnost a ochranu zdraví personálu a všech účastníků PT. V případě úrazu nebo jiné zdravotní nevolnosti v průběhu konání PT je organizátor povinen zajistit ošetření/ první pomoc/doprovod k lékaři nebo přivolání RZ. Dále je povinen neprodleně  informovat o vzniklé situaci zákonného zástupce nebo osobu zastupující zákonného zástupce.
 4. Organizátor nenese žádnou zodpovědnost za účastníka v době před zahájením příměstského tábora a po jeho ukončení. V případě, že organizátor nedodrží předem avizované termíny zahájení a ukončení tábora, protože je nemohl předvídat a nemohl s nimi včas seznámit zákonné zástupce (např.  zpoždění autobusu s dětmi na cestě v dopravní zácpě), je organizátor za účastníky nadálezodpovědný, tedy i po předem avizovaném termínu.
 5. Vést řádně Knihu docházky.
 6. Vést řádně Knihu úrazů.
 7. Vydat zákonnému zástupci nebo osobě zastupující zákonného zástupce potvrzení o účasti na PT zejména pro uplatnění u pojišťoven, příspěvků u zaměstnavatele nebo sociálních příspěvků. Toto potvrzení vydáváme na základě včasné úhrady PT.

Organizátor má práva

 1. Nepřijmout na PT přihlášku zájemce, který nesplnil podmínky pro vstup na PT zejména věk, zdravotní způsobilost, naplnění kapacity PT a zájemce se kterým byly řešeny vážné zdravotní či výchovné problémy.
 2. Odmítnout účastníka, který všechny podmínky pro přijetí splnil, ale v termínu nástupu se skutečnost změnila tak, že se účastník stal neschopným (zdravotní stav nebo nedodání potřebných dokumentů).
 3. Zrušit pobyt účastníkovi během PT, u kterého se podmínky v průběhu konání PT změnily natolik, že již není schopen účasti na PT (zejména zdravotní důvody, úrazy, chování).
 4. Nahradit zájemce o PT, který v daných termínech neprovedl potřebné úkony k zařazení mezi účastníky, jiným zájemcem. Toto právo má zejména v těchto případech-nedodání potřebných dokumentů a neuhrazení pobytu na PT.
 5. Zrušit termín PT z důvodu nedostatku obsazených míst. Organizátor může účastníkům nabídnout náhradní termín.

Termíny příměstského tábora

 • 17. - 21. 8. 2020
 • 24. - 28. 8. 2020

Program příměstského tábora

Program je rozdělen na část, kde jsou zařazeny sportovní nebo volnočasové aktivity (zpravidla v dopoledních hodinách) a výuku plavání (zpravidla v odpoledních hodinách).

V programu je zohledněn:

 • Počet účastníků
 • Věk účastníků. Pořádáme PT pro děti od 6 – 10 let
 • Aktuální počasí, v kterém je PT konán
 • Nepředvídatelné události (onemocnění vedoucího/vedoucí, onemocnění instruktorů, technické problémy s prostory). Vyhrazujeme si možnost měnit nebo regulovat program PT dle aktuální situace.

Přihlášky, platby a storno podmínky

Účastníkem se stává zájemce, který:

 1. Splňuje podmínku věku účastníků 6-10 let.
 2. Splňuje nárok na zdravotní stav a fyzickou kondici (viz. Bezpečnost a ochrana zdraví).
 3. Řádně vyplnil a podepsal Přihlašovací formulář (Přihlašovací formulář slouží jako jasná identifikace účastníka PT a jeho zákonného zástupce; dále seznamuje se závaznými podmínkami na konkrétní PT a upravuje smluvní vztahy (kam spadá i tento Provozní řád) na konkrétní PT a zaslal jej e-mailem na muller@starezsport.cz.
 4. Provedl platbu za PT dle pokynů (viz. Platby).
 5. Má veškeré sportovní vybavení tak, jak je napsáno v pokynech pro účastníky (viz. Vybavení na PT)

V případě naplnění kapacity PT si pořadatel vyhrazuje právo nepřijímat další přihlašovací formuláře a zájemce o PT.

Platby

Platba musí být provedena nejpozději 30. 6. 2020. Po vyplnění Přihlašovacího formuláře bude na kontaktní email doručena faktura spolu s platebními údaji. Platbu lze uhradit pouze převodem.

Storno podmínky

V případě onemocnění dítěte máte nárok na vrácení plné částky, pokud nahlásíte omluvu do 24 hodin před zahájení plánované účasti. Peníze vracíme na základě lékařského potvrzení a písemné žádosti rodičů.

Omluvou v den nástupu na tábor, nemáte nárok na vrácení finanční částky za právě probíhající den tábora. Za ostatní dny Vám budou peníze vráceny v plné výši.

Omluvu lze provést:

 • e-mailem na muller@starezsport.cz,
 • na telefon 734 864 156 formou SMS,
 • všechny storna bez lékařského potvrzení musí být vyřešeny nejpozději do 15 dnů po absolvování PT.

Bezpečnost a ochrana zdraví

Dítě nesmí v den nástupu a ani v průběhu pobytu na PT trpět infekčními či jinými chorobami, které by mohly ohrozit personál a ostatní účastníky PT. Tímto si vyhrazujeme právo nepřijmout dítě na PT již při nástupu. V případě, že se výše uvedené skutečnosti změní v průběhu pobytu, informuje instruktor neprodleně zákonného zástupce nebo osobu zastupující zákonného zástupce o vzniklé situace. S ohledem na nový zákon č. 372/2011 sb. je rodič povinen být v době pobytu dítěte k zastižení na mobilním čísle, které uvedl v přihlašovacím formuláři. Zákonný zástupce nebo jim pověřená osoba je povinna si nemocné dítě převzít v nejkratší možné době. Zákonný zástupce nebo osoba pověřená zákonným zástupcem je povinna informovat organizátora o důležitých okolnostech zdravotního stavu účastníka zejména se to týká alergií, medikace, dietního či pohybového režimu.

Toto se týká i všech změn, které by mohly ovlivnit chování či zdravotní stav účastníka PT. Personál je vyškolen na úrovni zdravotního minima. Po celou dobu svého pobytu na PT je účastník pod dohledem instruktora. Organizátor má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou třetí osobě v souvislosti s činností nebo vztahem společnosti STAREZ-SPORT, a.s. a v případě vzniku pojistné události pojistitel případně uhradí:

 1. škodu na zdraví nebo na životě,
 2. škodu na věci jejím poškozením, zničením nebo ztrátou,
 3. jinou majetkovou škodu vyplývající ze škody dle bodu 1. a 2.

V prostorách koupaliště Riviéra se účastníci i personál řídí Návštěvním řádem střediska, kterému tento provozní řád PT podléhá.

Stravování a pitný režim

Stravování a pitný režim je nastaven takto: svačina + oběd + svačina a pitný režim po celou dobu pobytu.

Vybavení na PT

Účastník musí při prvním převzetí předat vedoucímu/instruktorovi kopii průkazu zdravotní pojišťovny. Na PT nosí účastník pouze věci potřebné. Toto se řídí pokyny dle konkrétního PT, které zasílá organizátor zákonným zástupcům před zahájením PT. Nedoporučujeme dávat dětem na PT cennosti, šperky, větší finanční obnos ani mobilní telefony. Organizátor nepřebírá zodpovědnost za ztrátu věcí, které jsou výše uvedeny. Dále je účastníkům zakázáno nosit a používat věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrozit mravní výchovu dalších dětí (především se jedná o zbraně, návykové látky apod.). Jako organizátor si vyhrazujeme právo tyto věci zabavit a vydat je při předávání účastníka zákonnému zástupci nebo osobě tímto pověřené.

Závěrečné ustanovení

Veškeré aktivity spojené s konáním PT podléhají zákonu č. 471/2005 Sb., a úplnému znění zákona č. 258/2000 Sb. o Ochraně veřejného zdraví, dále vyhláškám Ministerstva zdravotnictví, a to č. 106/2001 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti v platném znění a č. 137/2004  Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných v platném znění. Informace a nakládání s nimi se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Veškeré údaje slouží pouze pro potřeby Koupaliště Riviéra. Dle předepsaných lhůt dochází k jejich skartování.

Zákonný zástupce či osoba zastupující zákonného zástupce bere na vědomí, že účastník PT může být v průběhu PT fotografován. Tyto fotografie slouží výhradně pro prezentaci aktivit provozovatele střediska. Platnost tohoto Provozního řádu příměstského tábora nabývá v Brně dne 20. 1. 2017

Mgr. Martin Mikš, ředitel společnosti

STAREZ-SPORT, a.s.
Křídlovická 911/34
603 00 Brno

IČ: 269 32 211
DIČ: CZ26932211
Tel: 533 033 830

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací